Hit és vállalkozás
Üzleti élet a Biblia tanítása alapján
Rózsahegyi Barnabás előadása
(Bibliaóra - 2011. március 9.  Hatvan)


"Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek a bizodalma az Úr.
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyó felé bocsátja a gyökereit,
és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől nem szűnik meg" (Jeremiás 17.7-8).


A bibliaóra témáját három részre bontottam, hogy jól áttekinthető legyen. Arra törekedtem, hogy ne csak a kezdő vállalkozók, hanem a régebb óta vállalkozást vezetők is épülni tudjanak mindabból, amit elmondok.

  • Az első rész egy általánosabb bibliai áttekintés lesz.
  • A második részben konkrét igék alapján arról fogok beszélni, ahogyan Isten a mi vállalkozásunkat is átalakította.
  • A harmadik részben a kapott kérdésekre válaszolok. 

Mindaz, amiről bizonyságot fogok Nektek tenni mintegy 17 év (1994-2011) átélése, megtapasztalása, hogy miként vezetett minket az Úr a vállalkozásunkban, és hogyan változott meg a szemléletünk, és a gondolkodásunk, hogyan engedtük, hogy Isten igéje életünknek ezt a területét is megváltoztassa, és helyes irányba, a bibliai igazság felé fordítsa. Amit elértünk, abban a mi részünk csak az engedelmesség volt, de mindent az Úr tett.

Legelőször is azt kell tisztáznunk, hogy a vállalkozás, a vállalkozói lét nem áll ellentétben Isten igéjével, a keresztény életvitelünkkel. Ha valaki meghallja azt a szót, hogy "vállalkozó", rögtön a pénzre, gazdagságra asszociál, mintha ez a kettő szinonimája lenne egymásnak. Pedig gondolhatnának arra is, hogy többet dolgozunk, mint akinek fix munkaideje van, sokkal kevesebb a szabadidőnk, mert a megrendelők, ügyfelek nincsenek tekintettel a mi munkaidőnkre és szabadidőnkre, a vállalkozás beindítása rengeteg többlet energiát, időt igényel, és az adóterheket se felejtsük el.

Ha megnézzük a Bibliában Isten nagy embereit, Ábrahámot, Izsákot vagy Jóbot, azt látjuk, hogy gazdagsággal áldotta meg őket Isten.  Ábrahámról pl. ezt olvassuk az 1Móz 13,2-ben: "És Ábrahámnak nagyon sok jószága, ezüstje és aranya volt."
Jóbról pedig a Jób1,3-ban ez áll: "A vagyona hétezer juh volt, háromezer teve, valamint ötszáz igás ökör és ötszáz nőstény szamár, továbbá igen nagy háztartás; úgyhogy ez az ember volt a leghatalmasabb a Kelet összes embere között."
Az 1Móz 26-ban Izsákról olvassuk, hogy amikor éhínség támadt az országban, nevezhetjük ezt gazdasági válságnak is, apja példáját követve Egyiptomban akarta átvészelni ezt az időszakot. De hallgatott Istenre, aki viszont Gerárba küldte, megismételve neki azoknak az áldásoknak az ígéretét, melyeket Ábrahámnak tett. A 12-13. versekben olvassuk az eredményt: "Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember; folyton-folyvást gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá lett." Rendkívül fontos, hogy Isten vezetését kérjük, ha komolyabb üzleti döntés, szerződéskötés előtt állunk, vagy nagy összegű kiadást tervezünk. Lehet, hogy emberi szempontok alapján egyszerűen, gyorsan tudnánk határozni, de nem biztos, hogy az Isten terveivel összhangban van, s ezáltal a javunkat szolgálja. Kikérhetjük a lelki vezető tanácsát, imádkozhatunk a testvérekkel a gyülekezetben, mi megtapasztaltuk rajtuk keresztül is Isten vezetését.
És hogy Ábrahám családjánál maradjunk, Jákobról, Izsák fiáról is tudhatjuk, hogy amikor Lábánnál szolgált, hogyan adott Isten neki bölcsességet a nyáj szaporításakor és így lett gazdaggá. (1Móz 30). Ezek az emberek az Ószövetség vállalkozói voltak.

De nem eshetünk át a ló túloldalára, és nem mondhatjuk azt sem, hogy az az igazi hívő, aki nagy gazdagsággal rendelkezik. Veszélyes, ha a pénzzel, bővölködéssel kapcsolatos igéket minden további nélkül magunkra vonatkoztatjuk.
 
Isten nem a gazdagságot, hanem a kapzsiságot ellenzi. Soha nem tehetjük a földi dolgokat, így a pénzt, a vállalkozásunkat sem a szellemi dolgaink elé. Az Ézs 1,19-ben ez áll: "Ha készségesek és engedelmesek lesztek, a föld javát fogyasztjátok:"

Ahhoz, hogy sikeres vállalkozók legyünk elengedhetetlen feltétel, hogy könnyedén viszonyuljunk a földi dolgokhoz. Ha valaki túlságosan sokra értékeli a pénzt, annyira, hogy már a szellemi dolgok fölé emeli, az hiába sóvárogja Istentől a sikert. Természetesen nem arról beszélek, hogy rossz dolog, ha a vállalkozás működtetéséhez szükséges pénzeszköz a rendelkezésünkre áll. A baj akkor van, ha mi állunk a pénz rendelkezésére.

Tehát ahogy a szegénység önmagában nem üdvözít, úgy a pénz, a gazdagság sem kárhoztat bennünket. A bajok ott kezdődnek, amikor a pénz, a munka (ez a két dolog szorosan összekapcsolódik a "ha van munka, lesz pénz is" elv miatt) válik az ember urává és parancsolójává, illetve amikor az ember a vállalkozásával keresett pénzt kizárólag a saját vágyai kielégítésére használja.

Az Ószövetségben Isten úgy rendelkezett, hogy az izraeliták tartsák meg rendeleteit, és járjanak parancsolataiban (5Mózes 28, 1-14). Bizonyos értelemben ez ránk is igaz. Szellemi módon akkor járunk helyesen, és Isten akkor tudja megáldani vállalkozásunkat, ha Isten igéjét helyezzük életünkben az első helyre. Érdemes megfigyelni, hogy Izrael fizikai, és anyagi növekedése egyértelműen a szellemi növekedésükkel függött össze. Vagyis minél inkább engedünk Isten Igéjének, annál inkább tapasztalni fogjuk áldásait a cégünk életében.  

De az Újszövetségben is találunk példát vállalkozásra. Akkoriban is különböző rétegeket látunk, rabszolgákat, szolgákat, földműveseket, iparosokat, kereskedőket, nemeseket, papokat, politikai vezetőket, mint ma. Pált Akvila és Priszcilla, akik sátorkészítők voltak, elkísérték missziói útjának egy részén. (ApCsel 18). Lídiáról az ApCsel 16-ban olvasunk, bíborárus volt és biztosan kihasználta az alkalmakat az evangelizálásra, amikor a kereskedőkkel találkozott és áruját eladta nekik. Tudunk még asszonyokról a Lk 8,3-ból, akik a vagyonukból szolgáltak Jézusnak.

-----------------------------------------------

2. rész

Amikor az első cégünket megalapítottuk, nem foglalkoztunk azzal, hogy a Bibliában az üzleti életre is vonatkozó tanítások vannak. Egyáltalán nem kevertük bele Istent az üzleti életünkbe.
De olvastunk könyveket, hallottunk tanításokat és megláttuk, hogy a Bibliában találhatók olyan részek, amelyeket az üzleti életre is vonatkoznak. Most csak néhányat fogok megemlíteni, amelyek számunkra is a legfontosabbakká váltak.

1. Vasárnap megszentelése

Az egyik dolog, amit Isten biztosan elvár tőlünk, hogy az Ő napját szenteljük meg. Vasárnap nem dolgozunk sem mi, sem az alkalmazottak, alvállalkozók. A vasárnapi munkán nincs Isten áldása. Számtalan igehely van erre vonatkozóan: 2Móz 20,10 "De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezzél azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény." Ugyanez áll a 2Móz 23,12-ben, és 31,15-ben: ebben még halálbüntetést is ígér a szombatnapon munkálkodóknak  (3Móz 23,3; 4Móz 28,25; 5Móz 5,14). 

2. Hívő üzlettárs

A kiindulási alap a 2Kor 6,14-ben van megírva: "Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez."
Ezt az Igét általában a házasságra szokták vonatkoztatni, de nem csak arra nézve igaz. Ha vállalkozást indítasz, szerződést kötsz a társaddal (legyen a cégtársad a házastársad, barátod, ismerősöd). Ha nem ugyanazon az alapon álltok, a vállalkozás lehet, hogy egy ideig jól működik, de előbb-utóbb jelentkeznek az eltérő felfogásból, hitből, etikából adódó problémák, nézeteltérések, aminek a vége a veszekedés és a cég szétesése. Ez akkor lehet nagyon súlyos, ha a társad pénzeli a cégedet.
Másrészt pedig nem tudod teljesíteni azt, amit Isten vár el tőled és így nem tudja megáldani a cégedet, a munkádat sem.

3. Adók

A pénzügyi vonalhoz tartozik az az Ige, amit Jézus mondott a Mt 22,21; Mk 12,17; Lk 20,25 szerint: "Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené." Mit jelent ez? Meg kell fizetni az adókat, járulékokat. Nem dolgozunk és nem dolgoztatunk feketén. Egy ideig Isten talán befedez bennünket, de elvárja, hogy a szívünkben elhatározzuk, ebben is tisztességesen járunk el.

4. Megbízhatóság

Az üzleti életben nagyon fontos a szavahihetőség, a megbízhatóság. Minden ember annyit ér, amennyit a szava ér. Ezt a Jak 5,12-ben így olvassuk: "…legyen a ti igenetek igen, és a nem nem."  Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy annyit vállaljunk, amennyit el tudunk végezni. Azt, hogy amit megígérünk, azt tegyük is meg, úgy és amikorra megígértük, ne csússzunk ki a teljesítési határidőkből. Nemet kell tudni mondani, ha valami nem fér bele az időnkbe, egy adott pénzügyi keretbe. Nem ígérgethetünk felelőtlenül, mert ha tudják rólunk, hogy keresztények vagyunk, akkor Isten ügyének ártunk a viselkedésünkkel.

5. Tized

A Malakiás 3,10-ben ezt olvassuk: "Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. A tized megfizetése rendkívüli fontossággal bír, ha jól prosperáló céget akarunk, de ez a mindennapi pénzügyeinkre, dolgainkra is igaz. Nem azzal a szívbeli szándékkal kell a tizedet megfizetni, hogy Isten visszafizesse azt valamilyen formában, hanem hálából. Minden jövedelmünk 10%-a Istené. A tized nem az egyházadó és nem is a perselypénz. A tizedet Isten dicsőségére fizetjük, Isten céljaira. Ha hűségesen fizetjük a tizedet, megtapasztalhatjuk, hogy Isten a legnagyobb válság közepén is gondoskodik rólunk munkával, és nincsenek fenyegető anyagi problémáink. Mint ahogy az 1929-es világválság idején feljegyezték, hogy a tizedet fizetőket nem érintette a válság.

6. Megvallás

A Zsolt 1,1-3-at olvasom: "Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül;
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen."
Valamint az 5Móz 28,8-at is olvasom még ehhez: "Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreiedben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked."
Több alkalommal előfordult, hogy Isten megígért egy munkát, igéjével bátorított bennünket, de a látható körülmények mindennek az ellenkezőjét mutatták. Akkor hittel megvallottuk ezeket az igéket, és a dolgok hirtelen megváltoztak, a munkát megkaptuk. Vagy amikor hirdetést adtunk fel és senki nem jelentkezett, az imádságos szívvel elmondott megvallás után megszólalt a telefon és jöttek a megrendelések sorban. Ennek szintén az az előfeltétele, hogy az Úr útján járunk, és egyedüli reményünk az Úr legyen. 

---------------------------------------------------------

3. rész

Kaptam egy pár általános kérdést, megpróbálok nem sablonosan válaszolni ezekre:

1. Speciális lelki alkata van-e egy vállalkozónak? Ki ne legyen vállalkozó?

A végén kezdem: ne legyen vállalkozó az, aki nem tud döntést hozni és a rossz döntésekért felelősséget vállalni.

Vállalkozóként nem csak a saját családunk, hanem az alkalmazottak családjai is a mi felelősségi körünkbe kerülnek.

Ne vállalkozzon az, akinek a megfelelő anyagi kerete, tartaléka, legalább 1-2 évre vonatkozó üzleti terve nincs meg. Hitelből nem lehet vállalkozni, ezt jól látjuk manapság, a sok felszámolásra ítélt cégeknél.
Fontos, hogy értsünk ahhoz, amiben vállalkozunk. Egy virágkötő ne éttermet nyisson, vagy egy cukrász ne akarjon a számítástechnika területén vállalkozni.
Minimális pénzügyi, számviteli ismerettel is kell rendelkezni, nem elég, ha jó a könyvelőnk.

A jó katonákból nem biztos, hogy jó partizánok lesznek. A partizán az a vállalkozó, aki mindent maga csinál: munkát szerez, számláz, szerződést köt, elvégzi a munkát, anyagot szerez be, tárgyal, ellenőriz, stb. A katona pedig az a munkavállaló, aki egy cégnél fix munkaidőben dolgozik egy konkrét feladattal van megbízva és azt kell elvégeznie, nem pedig egy komplex feladatsort. Vannak kiváló alkalmazottak, akik attól jók, hogy a rájuk bízott feladatokat kitűnően elvégzik. Egyben hozzá is szoknak ahhoz, hogy valaki elmondja, mit kell tenni, nem maguknak kell kitalálni, mit és hogyan oldjanak meg.  Egy vállalkozó összetettebb gondolkodású, jó probléma megoldású a problémákat az elejétől a megoldásig át kell látnia.

2. Lehet-e tisztességes ma egy vállalkozó?

Erre az előbbiekben már nagyrészt adtam választ, igen, lehet. Sőt erre kell a leginkább törekedni, hogy Isten áldásai eljussanak hozzánk.

Ahhoz, hogy a tisztességes működés irányába tudjunk elmozdulni, törekednünk kell az egyszerűségre, átláthatóságra. Néhány vállalkozás felépítése, működése, tulajdonosi összetétele, nagyon bonyolult és átláthatatlan.
Azért nem tudja szerintem Isten ezeket a vállalkozásokat jobban megáldani, mert eltéved az áldás.

Sokszor mi magunk vagyunk saját kudarcainknak okozói, és a környezetünk is ezektől az átláthatatlan, követhetetlen, dolgoktól szenved. "Miattam van ez a vihar rajtatok" , mondják a mai kor Jónásai.

3. Mit tehetnek ma a vállalkozások a misszióért?

A munkatársak, partnerek egy része biztosan nem keresztény, ezért nekik bizonyságot tehetünk.

A vállalkozásunknak adhatunk olyan nevet, amivel a hitünket valljuk meg.

Missziói munkát támogathatunk úgy is, ha a vállalkozásunk profiljában az beletartozik. Pl., ha élelmiszerboltja van valakinek, akkor a hamarosan lejáró terméket, aznap megmaradt pékárut nem kidobja, hanem a rászorulóknak adja.

Fontos, hogy amikor valakinek dolgozunk akkor ne a feladat, a munka legyen az elsődleges számunkra, hanem az ember, a személy és annak is a lelke. A Mindenható azért adta neked azt a munkát, hogy általad meg tudja szólítani, legyen valaki, aki bizonyságot tud tenni Jézusról, akin keresztül meglátja, hogy a keresztény vállalkozók mások, mint a világiak. Talán te vagy az utolsó, vagy az első, akitől hallhatja az evangéliumot, az örömhírt, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt, hogy neki ne kelljen a bűnei miatt elkárhoznia.

Ez a lényeg.

Egy eszköz a te vállalkozásod Isten tervében, egy reménysugár ebben a sötét világban. Természetesen itt is a Szentlélek bölcsessége kell, hogy meghalljuk a hogyant. Van úgy, hogy csak a tisztességes, becsületes, szavahihető, precíz munka fog Jézusról beszélni, de az Úr megadhatja, hogy egy elkészített alkalom van a bizonyságtételre is. Ha ebből a perspektívából látjuk a vállalkozásunkat, akkor a munkánk célja és értelme, és ezáltal a mi feladatunk, személyünk  (missziónk) egy teljesen új megvilágításba kerül. 

4. Hogyan vezetett Isten eddig vállalkozásodban?

Ez egy nagyon jó kérdés.

Tulajdonképpen Isten folyamatosan vezet, nagyon kell figyelni a Szentlélekre. Megtapasztaltuk például, hogy Isten néha nem engedi meg, hogy megkapjunk egy munkát és később mindig kiderült, hogy ez a mi javunkra volt, mert a munka  menet közben meghiúsult, vagy a megrendelőnek anyagi nehézségei támadtak és nem tudott volna kifizetni. Persze akkor nem örültünk neki, de mostanra már megtanultuk, hogy nem bánkódunk a bezárt ajtók miatt.Kezdőlap - Home Page
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
 
Impresszum
Bemutatkozás
Vissza a lap tetejére
Igehirdetések, tanítások
Igehirdetések, tanítások, beszámolókBemutatkozás
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
Kezdőlap - Home Page
Impresszum